SFOK - Svensk förening för Obesitaskirurgi

Om SFOK

Svensk förening för obesitaskirurgi (SFOK) är en förening för kirurger intresserade av fetma- och metabol kirurgi. Föreningen är en svensk gren av International Federation for the Surgery of Obesity and metabolic disorders (IFSO). Medlemskap i SFOK ger automatiskt medlemskap i IFSO.

I SFOK finns en kommitté, Swedish Obesity Expert Group (SOTEG), som utgör en ”tankesmedja” för området obesitas och obesitaskirurgi. SOTEG ska enligt stadgarna verka i Föreningens anda och i enlighet med dess syften.

Enligt stadgarna skall SFOK alltid ha en ledamot som är med i styrgruppen för det av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting sanktionerade kvalitetsregistret Scandinavian Obesity Surgery Register (SOReg).

Kirurger som är medlemmar i SFOK är medlemmar i Svensk Kirurgisk Förening och vanligen också i dess delföreningar Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) och/eller Svensk Förening för Innovativ Kirurgi (SIKT).

Ett arbete pågår för att skapa en delförening med för området viktig vårdpersonal som dietister, sjuksköterskor och sjukgymnaster.

Syftet med SFOK är att:

  • Knyta kontakter mellan i området intresserade kirurger
  • Bevaka kunskapsområdet
  • Sprida kunskap
  • Arrangera kurser och kongresser
  • Utföra rekommendationer och utgöra ett normativt organ med kunskap sprungen från SOReg.

SFOKs styrelse 2018/19

 TorstenOlbers Torsten Olbers (Ordförande),
Professor, Kirurgkliniken, Vrinnevisjukhustorsten.olbers@gu.se
 Johan Ottosson Johan Ottosson (SOReg-representant),
Kirurgkliniken Lindesbergs Lasarett och Universitetssjukhuset Örebro
johan.ottosson@orebroll.se
 Stephan Axer Stefan Axner
Överläkare, Kirurgkliniken, Torsby sjukhus
stephan.axer@liv.se
 Ville Ville Vallenius,
Överläkare, Kirurgkliniken, Östra sjukhuset Göteborg
ville.wallenius@gastro.gu.se 
 Per Videhult foto Per Videhult (Adjungerad, Webmaster)
Överläkare, Kirurgkliniken, Överviktsenheten, Västmanlands sjukhus, Västerås
per.videhult@regionvastmanlans.se
 Carl Magnus (2)

Carl-Magnus Broden,

broden.forsberg@gmail.com

 

 Mikael på ViN

Mikael Wirén,

Professor, Kirurgkliniken, Vrinnevisjukhus

mikael.wiren@liu.se

Anders

Anders Thorell

Professor, Kirurgkliniken, Ersta sjukhus, Stockholm

Anders.Thorell@erstadiakoni.se