SFOK - Svensk förening för Obesitaskirurgi

Om SFOK

Svensk förening för obesitaskirurgi (SFOK) är en förening för kirurger intresserade av fetma- och metabol kirurgi. Föreningen är en svensk gren av International Federation for the Surgery of Obesity and metabolic disorders (IFSO). Medlemskap i SFOK ger automatiskt medlemskap i IFSO.

I SFOK finns en kommitté, Swedish Obesity Expert Group (SOTEG), som utgör en ”tankesmedja” för området obesitas och obesitaskirurgi. SOTEG ska enligt stadgarna verka i Föreningens anda och i enlighet med dess syften.

Enligt stadgarna skall SFOK alltid ha en ledamot som är med i styrgruppen för det av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting sanktionerade kvalitetsregistret Scandinavian Obesity Surgery Register (SOReg).

Kirurger som är medlemmar i SFOK är medlemmar i Svensk Kirurgisk Förening och vanligen också i dess delföreningar Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) och/eller Svensk Förening för Innovativ Kirurgi (SIKT).

Ett arbete pågår för att skapa en delförening med för området viktig vårdpersonal som dietister, sjuksköterskor och sjukgymnaster.

Syftet med SFOK är att:

  • Knyta kontakter mellan i området intresserade kirurger
  • Bevaka kunskapsområdet
  • Sprida kunskap
  • Arrangera kurser och kongresser
  • Utföra rekommendationer och utgöra ett normativt organ med kunskap sprungen från SOReg.

SFOKs styrelse 2017

 TorstenOlbers Torsten Olbers (Ordförande),
Sahlgrenska sjukhuset Göteborg
torsten.olbers@gu.se
 Johan Ottosson Johan Ottosson (SOReg-representant),
Kirurgkliniken Lindesbergs Lasarett och Universitetssjukhuset Örebro
johan.ottosson@orebroll.se
 Stephan Axer Stefan Axner
Överläkare, Kirurgkliniken, Torsby sjukhus
stephan.axer@liv.se
 Anna elmerud Anna Elmered,
Specialistläkare, Övre Gastroteamet, Skaraborgs Sjukhus, Skövde
anna.elmered@vgregion.se
 Per Videhult foto Per Videhult (Webmaster)
Överläkare, Kirurgkliniken, Överviktsenheten, Västmanlands sjukhus, Västerås
per.videhult@ltv.se
Magdalena Plecka Östlund (Kassör),
Södersjukhuset, Stockholm
 Mikael på ViN Mikael Wirén,
Kirurgkliniken, Vrinnevisjukhus
mikael.wiren@liu.se